Jak w Górskiej Wiosce podążamy za indywidualnym rozwojem dziecka?

Indywidualny rozwój dziecka wspieramy poprzez dostosowanie formy pracy do jego predyspozycji i zainteresowań. Dziecko ma możliwość określenia zadań do zrealizowania w nawiązaniu do programu i planu pracy. W szkole dbamy także o rozwój emocjonalny dziecka, odkrywanie zainteresowań, mocnych stron, a w konsekwencji tego dalszej ścieżki życiowej. 

W odróżnieniu od działania szkoły systemowej, gdzie dzieci nie mają wyboru co do treści i formy nauczania, a głównym ich zadaniem jest dopasowanie się do takiej formy zajęć jakie są z góry przygotowane, w Górskiej Wiosce postawiłyśmy na podążanie za dzieckiem.  W praktyce oznacza to, że dzieci dalej uczą się podobnych treści, co w szkole systemowej, ale w przystępny dla siebie sposób. Zauważamy, że nasze dzieci są różne, w różny sposób przyswajają wiedzę, także różne mają talenty. Podążanie za indywidualnym rozwojem w praktyce oznacza dla nas podmiotowe traktowanie dziecka jako osoby, która ma swoje preferencje, potrzeby i emocje i ma prawo je wyrażać, być usłyszane i wzięte pod uwagę. W Górskiej Wiosce dzieci mają wpływ na to czego i jak będą się uczyć. Każde dziecko wraz z pomocą nauczyciela określa swoje zadania do zrealizowania w ramach współtworzonego programu i planu pracy. Na codziennych kręgach dzieci uczą się wyrażać jak się czują w grupie, co potrzebują i jakie mają pomysły lub wątpliwości, a także reagować na to co wnoszą inne dzieci. Dzięki takiemu podejściu dzieci doświadczają podmiotowego funkcjonowania w grupie. Co więcej uczą się nie tylko treści z podstawy programowej, ale także nabywają kompetencji interpersonalnych, takich jak: wyrażanie siebie w pełni, poszukiwanie swoich talentów bez porównywania się do innych i oceniania, ale też umiejętność słuchania i szanowania potrzeb innych osób, współpracy zespołowej czy rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron.

Również praca z grupami różnowiekowymi jaką prowadzimy w Górskiej Wiosce obliguje do takiej organizacji zajęć i programu, która umożliwia pojedynczym dzieciom i zespołom dzieci podejmowanie różnych rodzajów aktywności w tym samym czasie tak, aby każdy mógł wnieść własny wkład w działania całej grupy. Taki sposób współpracy ułatwia nauczycielom zauważanie każdego dziecka jako odrębnego członka grupy, który w swoim tempie, upodobaniach i talentach kroczy własna scieżką.

Gdy dziecko ma faktyczny wpływ na dobór zadań oraz sposób i termin ich wykonania, podejmuje zazwyczaj decyzje, które sprzyjają ewaluacji pracy własnej. Praca w grupach jednolitych wiekowo na wczesnych etapach edukacji może spowodować zawężenie aktywności i oceny osiągnięć w wyniku błędnego mniemania, iż dzieci w tym samym wieku uczą się tego samego w identycznym tempie. My w Górskiej Wiosce chcemy celebrować wraz z dziećmi ich unikatowość i to, jak razem w swej różnorodności tworzą piękną całość uzupełniającej się społeczności. 

***

🙋Q&A – to cykl, w którym odpowiadamy na Wasze pytania dotyczące Górskiej Wioski Edukacyjnej. Jeśli ciekawi Cię nasza działalność i chcesz dowiedzieć się więcej, wyślij nam swoje pytanie na adres mailowy edukacjapodhale@gmail.com.